Nieważność małżeństwa

Na początek uporządkujmy fakty i rozwiejmy mity:

W Kościele Katolickim nie ma rozwodów.

Małżeństwa sakramentalnego zawartego ważnie przez dwoje ochrzczonych i dopełnionego nie można anulować. Tymczasem powielanie błędnych określeń jak rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie małżeństwa, stworzyło w społeczeństwie iluzję istnienia instytucji rozwodów kościelnych.

W takim razie na czym polega kanoniczny proces sporny?

Jeśli w jednym z małżonków lub obojgu rodzi się wątpliwość na temat ważności małżeństwa (przyczyny takowych opisano w zakładce Kiedy małżeństwo jest nieważne?), wówczas strona powodowa kieruje do kompetentnego trybunału kościelnego tzw. skargę powodową. Sąd biskupi, po stwierdzeniu, iż powód posiada legitymację procesową czynną, skargę skierowano pod adres kompetentnego trybunału, skarga nie zawiera wad formalnych ani materialnych, a z opisu pożycia wynika istnienie wątpliwości co do ważności małżeństwa, przyjmuje pismo skargowe i rozpoczyna się postępowanie kanoniczne, którego etapy opisujemy w odrębnej zakładce.

Pierwszy krok czyli skarga powodowa.

Elementem inicjującym postępowanie przed trybunałem kościelnym jest przekonanie o nieważności małżeństwa lub przynajmniej wątpliwość wynikająca z przebiegu pożycia. Kolejnym krokiem jest pozew czyli skarga powodowa wnoszona przez jednego z małżonków lub oboje. To kluczowy dla postępowania kanonicznego dokument inicjujący postępowanie, różniący się zasadniczo od pozwu rozwodowego. Podkreślmy to raz jeszcze: dobrze napisana skarga to zawarcie w niej prawdy o małżeństwie stron, nie zaś konfabulacji czy wybiórczych faktów „za nieważnością”. Skargą powodową nie są też przelane na papier żale i frustracja osoby rozczarowanej nieudanym związkiem, choć trudno „na chłodno” analizować rozpad wspólnoty małżeńskiej. Czym jest więc skarga? To usystematyzowana informacja dla trybunału kościelnego sporządzona z zachowaniem norm prawa kanonicznego, prawdziwa w swej treści, obiektywnie i syntetycznie ujmująca kluczowe dla kwestii nieważności fakty.

Czy wynajęcie pełnomocnika jest konieczne?

W sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa strona może korzystać z_pomocy adwokata kościelnego - kanonisty, który służy wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Pomoc prawnika kościelnego to także konsultacja dotycząca formuły wątpliwości, ustalenie tytułu nieważności małżeństwa, sporządzenie skargi powodowej, pomoc w skompletowaniu materiału dowodowego, obecność w czasie przesłuchania stron i świadków, stawiennictwo w czasie publikacji akt, przygotowanie głosu obrończego i odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe Obrońcy Węzła Małżeńskiego, sporządzenie i zgłoszenie apelacji lub nowe wniesienie sprawy. Adwokat kościelny może przeglądać akta sprawy jeszcze przed ich publikacją, odbierać z_Sądu odpisy akt, monitorować przebieg procesu.
Reprezentowanie strony przez pełnomocnika w procesie przed trybunałem kościelnym nie jest jednak konieczne, bo przecież sami jako inicjatorzy postępowania dowodzimy prawdy o naszym małżeństwie, a kluczowe dla przebiegu postępowania jest poprawne sformułowanie kompletnej skargi powodowej oraz złożenie prawdziwych zeznań z przedłożeniem dowodów w sprawie (wskazanie świadków i innych dowodów jak listy, maile, zaświadczenia lekarskie, fotografie itp. w zależności od specyfiki sprawy).
Wybór więc należy do zainteresowanego: czy prawnik-kanonista ma towarzyszyć stronie w trakcie trwania całego procesu czy też pomóc w zredagowaniu skargi?

Skarga powodowa to nie pozew rozwodowy.

Ze względu na słabą wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, skargi powodowe pisane przez osoby nieprzygotowane do tego, w tym także prawników cywilnych, często zawierają błędy i opisane są w nich sytuacje z punku prawa kanonicznego nie mające znaczenia dla procesu, a brak jest informacji istotnych dla rozpoczęcia postępowania. Niewłaściwie napisana skarga powodowa (uwaga! obfita objętość skargi wcale nie oznacza, że napisano ją prawidłowo) może skutkować jej odrzuceniem przez sąd kościelny. Podkreślić należy, iż emocje, którymi kieruje się sam zainteresowany, konstruując samodzielnie pozew, głębokie zranienia, psychiczne rany zadane w trakcie pożycia, skutecznie zaciemniają obraz sytuacji, a tylko w ścisłej korespondencji z faktami możemy stworzyć dokument, który zyska aprobatę Trybunału Kościelnego.

Pomożemy wyrazić prawdę.

BIEL-Biuro specjalizuje się w tworzeniu skarg powodowych zgodnych z normami prawa kanonicznego, zawierających wszystkie istotne punkty wymagane do rozpoczęcia postępowania. Dotykając intymnego tematu wspólnoty małżeńskiej, pamiętamy, że zgłaszające się do nas osoby pozostają obecnie najczęściej już w nowych związkach niesakramentalnych i mając przeświadczenie o nieważności zawartego małżeństwa kościelnego, żyją w ciągłym rozdarciu, pragnąc uporządkować swoja sytuację w Kościele. Potrzeba dużej odwagi by zdobyć się na pierwszy krok w zainicjowaniu postępowania sądowego, zniechęceniem napawa także obiegowa, mylna opinia o „wieloletnich, kosztownych procesach kościelnych”, co w zdecydowanej większości przypadków nie jest prawdą. Dlatego tak ważny jest moment tworzenia skargi i na tym etapie służymy pomocą, pamiętając o celu naszych działań jakim jest dotarcie do prawdy.  Wersja finalna skargi powodowej poprzedzona rozmową ze Zleceniodawcą i zebraniem niezbędnych informacji, jest więc zawsze wnioskiem powoda lub powódki, któremu nadajemy jedynie odpowiednią formę, dbając o to by nie pomijając istotnych faktów, nie dryfować poza sedno sprawy.

Dlaczego warto nas wybrać?

Na naszej stronie znajdą Państwo materiały, które mogą stanowić wyjściową do przemyśleń na temat istoty kanonu, w oparciu o który pragną Państwo złożyć pozew. Pozostajemy do dyspozycji, jeśli będą Państwo chcieli zlecić nam następnie konstrukcję skargi powodowej. Służymy wszechstronną pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości. Pozostanie Państwu następnie już tylko złożyć w Sądzie Kościelnym prawidłowo sporządzony pozew. Po nadaniu sprawie biegu nad dalszym przebiegiem procesu czuwać już będą urzędnicy kościelni, co daje gwarancję, że pozostawimy Państwa w kompetentnych rękach.

Z nami musi się udać. Jesteśmy o tym przekonani.